Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Vela Luka                                                                                                    Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja MKO i BKO                                                                                                                                                                                                                                  Opći uvjeti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada   
Cjenik lučkih usluga u luci Vela Luka                                                                                                                                                                                                                                                               Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka

Skip to content