Adresa reciklažnog dvorišta Vela Luka:

Ulica 43 br. 50B, Vela Luka

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda i petak od 07.00 h do 14.00 h,

utorak i četvrtak od 13.00 h do 20.00 h.

Telefon: +385 20  797 088 

e-mail:  reciklaznodvoriste.vl@ gmail.com

Reciklažno dvorište je građevina za gospodarenje otpadom u kojoj su razmješteni spremnici namijenjeni za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje različitih vrsta otpada. To je jedan od objekta koji bi trebali činiti sustav gospodarenja otpadom kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Osnovna mu je funkcija doprinos u smanjivanju količine otpada u okolišu i njegovom recikliranju. U praksi bi otpad iz lokalne sredine odnosno s područja Općine Vela Luka koji je prikupljen i sortiran preko reciklažnog dvorišta preuzimale tvrtke ovlaštene za sakupljanje pojedinih vrsta otpada i proslijeđivale ga na daljnje postupke u cilju recikliranja i ponovne upotrebe materijala iz otpada.

U samom reciklažnom dvorištu zaprimljeni otpad će se skladištiti odvojen po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju u za to odgovarajućim spremnicima. U reciklažnom dvorištu Općine Vela Luka koje se nalazi u poduzetničkoj zoni na adresi Ulica 43 br. 50B, smješteno je 30 posebnih spremnika za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada.

Kako bi otpad imao mogućnost daljnjeg recikliranja najvažniji je prvi korak, odnosno odvajanje otpada već u samom kućanstvu jer je otpad samo kao odvojen prihvatljiv za zaprimanje u reciklažno dvorište i za daljni postupak uspješnog recikliranja.

Pravo korištenja reciklažnog dvorišta Vela Luka imaju građani Općine Vela Luka, odnosno korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema davatelju usluge.

Korištenje usluga reciklažnog dvorišta je besplatno.
Reciklažno dvorište nije namijenjeno poslovnim subjektima niti stanovništvu ostalih jedinica lokalne samouprave. Na razini Republike Hrvatske potrebno je uspostavljanje sustava na način da svaka jedinica lokalne samouprave ima svoje reciklažno dvorište za pripadajuće stanovništvo, dok bi poslovni subjekti svoj otpad trebali izravno predavati ovlaštenim sakupljačima. Navedeno se ne odnosi na manje količine otpada od poslovnih subjekata koji je po sastavu sličan komunalnom otpadu i/koji imaju mogućnost odvojeno ga odlagati na zelenim otocima ili u vlastitim spremnicima za primjerice papir i karton, staklenu i plastičnu ambalažu.

Po dolasku, djelatnik ima ovlaštenje za identifikaciju osobe koja predaje otpad u reciklažno dvorište uvidom u osobnu iskaznicu, a radi utvrđivanja prava na korištenje reciklažnog dvorišta korisnika koji redovito plaćaju uslugu odvoza otpada tvrtki Komunalne djelatnosti d.o.o. i radi vođenja evidencija propisanih zakonom koji uređuju područje gospodarenja otpadom

Djelatnik u reciklažnom dvorištu obvezan je prilikom zaprimanja otpada izvršiti pregled otpada, provjeru vrste otpada, evidentiranje otpada te kontrolu odlaganja otpada u odgovarajući spremnik.
Korisnik prilikom predaje otpada sam odlaže otpad u kontejnere razvrstan po ključnim brojevima otpada i po uputama djelatnika.
U slučaju da osoba koja dopremi otpad ne postupa po uputama djelatnika u reciklažnom dvorištu ili ostavi određeni otpad van spremnika, odnosno pred ulazom u reciklažno dvorište, djelatnik ima ovlasti takvu osobu legitimirati, upozoriti na protupravno postupanje te zatražiti intervenciju komunalnog redara.

Način i postupak odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada, postupanje sa preuzetim otpadom i vođenje evidencija o preuzetom otpadu i korisnicima koji predaju otpad u reciklažno dvorište utvrđuje se Pravilnikom o načinu rada reciklažnog dvorišta.

VRSTE OTPADA KOJE ĆE SE ZAPRIMATI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU


Ambalaža od papira i kartona
Papir i karton
Ambalaža od metala
Metali
Staklena ambalaža
Staklo
Ambalaža od plastike
Plastika
Odjeća
Tekstil
Glomazni otpad
Elektronički otpad
Baterije i akumulatori
Biorazgradivi otpad
Jestiva ulja i masti
Boje, ljepila i smole
Deterdženti
Lijekovi
Građevni otpad iz kućanstava
Problematični otpad (popis problematičnog otpada se nalazi kod djelatnika)
Otpadni tiskarski toneri
Otpadne gume
Oštri predmeti

Reciklažno dvorište Vela Luka opremljeno je Roto komposterom koji je namijenjen usitnjavanju granja te Hidrauličnom balirkom s perforatorom koja je predviđena za prešanje i baliranje otpadnog papira plastične ambalaže, ambalažne folije i slično (https://tehnix.hr/proizvod/automatska-presa-balirka/).
Također se mora istaknuti da se u reciklažnom dvorištu nalazi „zgrada – Kutak za ponovnu uporabu“ u koju je moguće donijeti još uvijek funkcionalne stvari koje više ne planiramo koristiti, primjerice knjige, igračke, elektroničku opremu, male kućanske aparate, bijelu tehniku i ostalo, a koje kao takve mogu poslužiti nekome drugome tko ih može preuzeti za daljnje korištenje. Ponovnom uporabom proizvoda uvelike pridonosimo smanjenju količine odbačenog otpada i zaštiti okoliša. https://www.fzoeu.hr/docs/ponovna_uporaba_v1.pdf

Brošure – reciklažno dvorište Vela Luka, Izvor: Općina Vela Luka

Odvojeno prikupljanje otpada

Lokacije zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Vela Luka su:

  • Trajektno pristanište
  • Parking na skretanju za groblje
  • Vela Riva
  • Uvala Triporte
  • Uvala Poplat
  • Dom umirovljenika
  • Zgrada stare ambulante
  • Hotel Posejdon
  • Uvala Gradina

Korisne publikacije:

http://www.fzoeu.hr/docs/moje_dobre_navike_razvrstavamo_otpad_v1.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/glomazni_otpad_i_posebne_kategorije_otpada_informativni_letak_v1.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/1_v1.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/naviku_usvojimo_i_otpad_odvojimo_brosura_o_odvajanju_otpada_v2.pdf
http://www.fzoeu.hr/docs/naviku_usvojimo_i_otpad_odvojimo_brosura_o_odvajanju_otpada_v2.pdf

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr

Skip to content