Dana 01.06.2020.g. u večernjim satima izbio je požar na spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada na lokaciji Tankaraca. Brzom reakcijom vatrogasaca DVD-a Vela Luka požar je izgašen i spriječeno je njegovo daljnje širenje. Izgorjela su dva plastična kontejnera namijenjena za prikupljanje staklenog i plastičnog otpada a procijenjena materijalna šteta je oko 2.000,00 kn.

Ovim putem upozoravamo korisnike na pravilno odlaganje pojedinih vrsta otpada u za to predviđene spremike kao i na opasne radnje pojedinaca koji dovode u opasnost ljudske živote i imovinu.

Naime, osim nepropisnog odlaganja raznih vrsta opasnog otpada (azbest, staklo i sl.) primjetno je i odlaganje zapaljivih tvari u spremnicima otpada a najčešći uzrok požara je odlaganje žara i pepela unutar spremnika ili u njihovoj blizini.

Napominjemo i da su Člankom 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela luka 12/17) predviđene odredbe o ugovornoj kazni za korisnike koji protivno uvjetima korištenja usluge odlažu otpad u krive spremnike kao i uništenje spremnika davatelja usluge. Molimo cijenjene korisnike da se pridržavaju uvjeta korištenja usluge i ovog upozorenja.

Skip to content