Na temelju Izjave o osnivanju komunalnog društva Komunalne djelatnosti d.o.o. i Odluke o javnoj prodaji uređaja i opreme, Urbroj:54/21, Komunalne djelatnosti d.o.o., OIB: 80457977311, Vela Luka, Obala 2 br.1 oglašava

Javnu prodaju uređaja za proizvodnju lističastog leda sa kompresorskim rashladnim uređajem i vrata rashladne komore za skladištenje ribe

I.

Trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. prodaje sljedeći uređaj i opremu sa naznačenim početnim jediničnim cijenama

Rb.Naziv uređaja/opremeKom.Početna jedinična cijena bez PDV-aNapomena
1.Uređaj za proizvodnju lističastog leda sa kompresorskim rashladnim uređajem110.000,00 knIspravno
2.Vrata rashladne komore za skladištenje ribe1500,00 knIspravno

Lokacija i vrijeme na kojoj se mogu pogledati uređaj i oprema:

– Reciklažno dvorište Vela Luka, Ulica 43 br. 50B, Vela Luka;

ponedjeljkom, srijedom i petkom od 07.00 h do 14.00 h,

utorkom i četvrtkom od 13.00 h do 20.00 h,

subotom od 07.00 h do 12.00 h.

Kontakt osoba: Ranko Surjan, mob.: 099 813 9229.

II.

Prodaja uređaja i opreme iz točke I. provest će se putem javnog prikupljanja ponuda, ponuditelju koji ponudi najveću cijenu (najpovoljnija ponuda), te snosi sve ostale troškove prijevoza predmeta prodaje, s time da kupoprodajna cijena ne može biti niža od cijene utvrđene cijenom iz prethodnog članka.

Na konačnu kupoprodajnu cijenu uređaja i opreme obračunava se PDV.

III.

Ponude za uređaj i opremu iz točke I. dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Komunalne djelatnosti d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka s naznakom ,,Natječaj za Javno prikupljanje ponuda za uređaj i opremu- NE OTVARAJ “.

Prodaja uređaj i opreme obavlja se po načelu ,,viđeno-kupljeno“ i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za uređaje i opremu dostavila svoju ponudu.

IV.

Rok za dostavu ponuda je 7 (sedam) dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Komunalnih djelatnosti d.o.o. bez obzira na način dostave ponude, tj. kao valjane ponude se razmatraju ponude zaprimljene zaključno sa zadnjim danom za dostavu ponuda.

Ponude pristigle iza određenog roka neće se razmatrati.

V.

Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude provodi Povjerenstvo za provedbu postupku javne prodaje uređaja i opreme.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena.

VI.

Ponuditelj koji čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija dužan je u roku od 5 (pet) dana o dana Prijema Odluke o odabiru najpovoljnije ponude uplatiti ponuđeni iznos na račun Komunalnih djelatnosti d.o.o. IBAN: HR 50 2407000 1100511780, a u suprotnom se smatra da je odustao od kupnje.

U Veloj Luci, 1.veljače 2021.g.

Urbroj: 55/21

Direktor:

Damir Andreis, dipl. oecc.

Skip to content