U petak, 3. srpnja 2020.g. u Stonu je obavljeno svečano uručenje Odluke o dodjeli sredstava za projekt rekonstrukcije ribarnice u Veloj Luci u iznosu od 871.930,00 kn.

Odluku je ispred Općine Vela Luka preuzela načelnica Katarina Gugić a korisnik potpore je trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o., čiji direktor je također nazočio ovom događaju.

Korisnik Komunalne djelatnosti d.o.o. je podnio FLAG-u dana 13. prosinca 2019.godine Zahtjev za potporu za Mjeru 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci). Izvješće FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata zaprimljen je u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva dana 5.lipnja 2020. godine.

Administrativnom obradom o provedenom postupku odabira projekata utvrđeno je da javna potpora iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova što iznosi 871.930,00 kn. Ova potpora je sačinjena od doprinosa EU sredstava u visini od 85% što iznosi 741.140,50 kn i sredstava Republike Hrvatske u visini od 15% što iznosi 130.789,50 kn.

Skip to content