Na temelju Pravilnika o radu Komunalnih djelatnosti d.o.o. (29/15, 699/16, 212/19, 140/20 i 739/22-pročišćeni tekst) Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 80457977311, dana 16.veljače 2023.g. objavljuje sljedeći

N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos

Radnik u reciklažnom dvorištu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme;

jednu (1) godinu uz probni rok od tri (3) mjeseca.

Kandidatkinje i kandidati (dalje u tekstu: kandidat) moraju ispunjavati opće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– odgovarajuća stručna sprema (SSS,KV),

– poznavanje rada na računalu,

– minimalno 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– preslik osobne iskaznice,

– kontakt broj tel/mob,

– OIB,

– dokaz o radnopravnom statusu (iz evidencije HZMO),

– potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

– ispunjenu privolu za obradu osobnih podataka; dostupnu na mrežnim stranicama (www.komunalne-djelatnosti.hr/zastita-osobnih-podataka/) ili uredu društva.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos ne ostvaruje pravo na troškove smještaja i prijevoza.

Prijave se mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na službenim mrežnim stranicama društva www.komunalne-djelatnosti.hr, predajom u ured uprave Komunalne djelatnosti d.o.o. ili preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj – ne otvaraj“ na adresu:

Komunalne djelatnosti d.o.o.

Obala 2 br.1.

20270 Vela Luka

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

O rezultatima izbora kandidatima će biti upućena obavijest sa naznakom roka za žalbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urbroj: 102/23

Skip to content