Na
temelju Pravilnika o radu Komunalnih djelatnosti d.o.o. (29/15,
699/16 i 212/19-pročišćeni tekst) Komunalne djelatnosti d.o.o.
Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 80457977311, dana 07.svibnja
2019.g. objavljuje sljedeći

N
A T J E Č A J

za
prijem radnika u radni odnos

Referent
za gospodarenje otpadom i administrativne poslove – 1
izvršitelj/ica na određeno vrijeme;

jednu
(1) godinu

uz probni rok od tri (3) mjeseca.

Kandidati trebaju
ispunjavati opće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– uvjet da nisu kažnjavani
ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,

Pored općih uvjeta
kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– odgovarajuća viša
stručna sprema (VŠS) ekonomskog
smjera

– poznavanje engleskog
jezika,

– poznavanje rada na
računalu: MS Office.

– minimalno 1 godina radnog
iskustva na odgovarajućim ili sličnim poslovima

Uz prijavu za natječaj
potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– preslik osobne iskaznice,

– kontakt broj tel/mob,

– OIB,

– dokaz o radnopravnom
statusu

– potvrdu o nekažnjavanju
(ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidat koji bude primljen
u radni odnos ne ostvaruje pravo na troškove smještaja i prijevoza.

Prijave se
mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od
dana objave ovog natječaja na službenim

mrežnim
stranicama društva www.komunalne-djelatnosti.hr, predajom u ured uprave Komunalne djelatnosti d.o.o. ili
preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj“ na adresu:

Komunalne djelatnosti
d.o.o.

Obala 2 br.1.

20270 Vela Luka

Nepotpune i nepravodobne
prijave neće se razmatrati.

Urbroj: 228/19

KOMUNALNE DJELATNOSTI
d.o.o.

Skip to content