Na temelju Pravilnika o radu Komunalnih djelatnosti d.o.o. (29/15, 699/16 i 212/19-pročišćeni tekst) Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 80457977311, dana 07.svibnja 2019.g. objavljuje sljedeći

N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos

Referent za gospodarenje otpadom i administrativne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme;

jednu (1) godinu uz probni rok od tri (3) mjeseca.

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– odgovarajuća viša stručna sprema (VŠS) ekonomskog smjera

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu: MS Office.

– minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim ili sličnim poslovima

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– preslik osobne iskaznice,

– kontakt broj tel/mob,

– OIB,

– dokaz o radnopravnom statusu

– potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidat koji bude primljen u radni odnos ne ostvaruje pravo na troškove smještaja i prijevoza.

Prijave se mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na službenim

mrežnim stranicama društva www.komunalne-djelatnosti.hr, predajom u ured uprave Komunalne djelatnosti d.o.o. ili preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj“ na adresu:

Komunalne djelatnosti d.o.o.

Obala 2 br.1.

20270 Vela Luka

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urbroj: 228/19

KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.

Skip to content