Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Komunalac d.o.o. Vela Luka (Urbroj:1135/14), Komunalac d.o.o. Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 99887760897, dana 04.veljače 2022.g. objavljuje sljedeći

N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos

Rukovatelj uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Kandidatkinje i kandidati (dalje u tekstu: kandidat) moraju ispunjavati opće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo,

– uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– završen diplomski, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– minimalno 1 godina radnog iskustva.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi,

– preslik osobne iskaznice,

– kontakt broj tel/mob,

– OIB,

– dokaz o radnopravnom statusu (iz evidencije HZMO),

– potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

-ispunjenu privolu za obradu osobnih podataka dostupnu na mrežnim stranicama (www.komunalne-djelatnosti.hr/gdpr-komunalac-d-o-o/) ili uredu društva.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos ne ostvaruje pravo na troškove smještaja i prijevoza.

Prijave se mogu podnijeti zaključno do osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama društva (www.komunalne-djelatnosti.hr/dokumenti-komunalac-d-o-o/), predajom u ured uprave Komunalac d.o.o. ili preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj – ne otvaraj“ na adresu:

Komunalac d.o.o.

Obala 2 br.1

20270 Vela Luka

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.

O rezultatima izbora kandidatima će biti upućena obavijest sa naznakom roka za žalbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urbroj: 26/22

KOMUNALAC d.o.o.

Skip to content